Facebook
Детска градина "Драгичево"

Вътрешноинституционална квалификация с гост-лектор

На 30.09.2023 г. в сградата на ДГ "Калина Малина", гр. Перник ще бъде

проведена вътрешноинституциална квалификация с гост-лектор на тема "БДП".

Участници - 9 педагогически специалисти от ДГ с. Драгичево.

Обучаваща организация: "Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти" ООД